Indien u via onze website producten heeft aangekocht die aan u verzonden zijn

heeft u 7 werkdagen om deze retour te zenden en de koop te annuleren.

Deze conditie geldt alleen bij consumenten koop,bij levering business to business gelden onze algemene

verkoops en leveringsvoorwaarden.

U dient hiervoor contact met ons op te nemen om een retour “‘ ticket”” aan te vragen.

De goederen dienen in originele, niet beschadigde verpakking retour gezonden te worden.Het product zal dan door ons gecontroleerd worden. indien het product gebruiksporen vertoond behouden wij ons het recht voor om de retourzending te weigeren en een eventuele herstock kosten

in rekening te brengen afhankelijk van product 5-10 %

-de verzend kosten zijn op rekening van de klant

-Goederen die zelf door de klant zijn opgehaald en gecontroleerd vallen buiten

deze retourregeling.

-Alle SPECIALE ORDER PRODUCTEN ,dit zijn producten die speciaal voor

de klant zijn besteld en ingeslagen vallen buiten de retourregeling

Indien onderstaande informatie in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

  • Het wettelijke recht om de koop binnen 7 werkdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Kopers die handelen ter uitoefening van hun beroep of bedrijf zijn van deze regeling uitgesloten.
  • Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk (per brief, fax of email) of door terugzending van het product kenbaar maken.
  • Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product aan Titan Trading te worden teruggezonden. De koopprijs wordt binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de koper heeft bereikt,door Titan Trading aan de Koper terugbetaald.
  • Indien de producten door de Koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant. Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij het uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om beschadiging te voorkomen.

Het recht tot ontbinding geldt niet voor:

  • producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
  • producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper de verzegeling heeft verbroken;